Hvilke regler gælder på Tikøb Skole

revideret sidst d. 31.8.2000

 Skolebestyrelsen har fastsat følgende ønsker og  forventninger til eleverne

·      Eleverne har selv ansvar (stigende med alderen) for at passe sin skolegang og medvirke aktivt til, at undervisningen kan gennemføres til gavn for eleven selv og for hele klassen.

·      Eleven har medansvar for at overholde normal god ro og orden, samt for at passe på egne og andres ting.

Vi skønner at vi p.t. bedre vil være i stand til at opfylde disse mål og principper, hvis eleverne får bevæget sig, får noget frisk luft, og opdager forskellen mellem undervisning og frikvarter.

Efter en drøftelse i PR og SB er der fastsat følgende rammer og regler omkring frikvarterene.

Det er klasselærernes opgave at opgaver regler/ sanktioner med klassens elever, samt at disse regler bliver overholdt. Det er ikke gårdvagternes opgave.

Klasserne skal udarbejde regler for færdsel i klassen, for såvel undervisningen som frikvartererne.

Det vil nok være klogt om man i hver klasse får lavet regler for sæsonen maj - september, og nogle nye igen for oktober - maj, således at eleverne ikke får en opfattelse af at de må være inde, hvis de overholder reglerne.

Det kan også være vigtigt at medtænke, at eleverne har mest lyst til at være ude, hvis de har noget at foretage sig. Det vil derfor være en god ide at drøfte hvad eleverne kunne tænke sig at lege, og om de vil bruge nogle af deres penge til at købe noget legetøj for, samt evt. regler for hvordan man kommer med i en leg.

Klassen skal også udarbejde en turnusordning for deres dag i kantinen, såvel salg som oprydning.

Alle klasser opfordres til at have en turnusordning omkring deres bord i kantinen så det afleveres ordentligt efter såvel 10 som 12 frikvarteret (tørret af og stolet op, affald fjernet fra gulv og bord)

Disse regler afleveres i et eksemplar til skolens kontor, når klasserne har revideret dem.

Rammer:

Al spisning i frikvarterer foregår i kantinen

(Man må undtagelsesvis spise i klassen - men kun hvis læreren er til stede)

 I perioden fra 1. maj til 30. september er der følgende muligheder i frikvarteret 9.35 - 10

Enten er man ude, ellers er man i kantinen og klasselokalerne låses af.

 I perioden 1. oktober til 30 april må man være i sin egen klasse, (d.v.s. at det kun er klassens egne elever og ikke elever fra andre klasser)  i kantinen, ude.

 For at sikre, at der er mange "rum" hvor eleverne kan være, må de være på hele skolens område. Skolens område er vanskeligt at afgrænse, men følgende gælder- 

P-pladsen, hegnet rundt om den store boldbane, stien bag hallen og skuret samt Harreshøjvej, og Præstegårdsvej.

Dette betyder at de ikke må lege i buskene ud mod Harreshøjvej, men i alle andre buskadser, at eleverne ikke må være på P-pladsen og på fortovet rundt om skolen, men gerne på græsplænen.

Eleverne skal være tilbage til næste lektion. Klasselærerne må overveje, om de derfor må afgrænse det område klassens elever må være på, samt lave sanktioner for de elever, der ikke kan komme tilbage til næste lektion. 

Igen gælder det, at gårdvagtens opgave kun er at påse, at ingen elever er uden for skolens område, ikke at kende til hver enkelt klasses regler.

Ud over at eleverne skal befinde sig på skolens område, er der følgende fællesregler I skal have med - disse regler er uskrevne regler som p.t. er gældende på skolen..

·      Man må gerne spille basketball ved kurven i den store skolegård

·      Man må gerne spille mur, op af væggen, samt andre boldspil, der ikke ødelægger vinduer,
i   den lille skolegård – med lette bolde

·      Man må gerne spille fodbold med bolde (der ikke ødelægger tagsten og vinduer) i den store skolegård

·      Man må gerne spille bold med læderbolde/ tunge plastbolde på idrætsbanen.

·      Man må ikke cykle i skolegårdene i skoletiden. Skoletiden er fra kl. 7.30 til 14.30.

·      Man må gerne rulle på rulleskøjter og skateboard i skolegårdene, men ikke på bakken i skoletiden, da det er for farligt, fordi der er så mange børn.

·      Ingen elever må ryge på skolens område i skoletiden.

 

Kl. 7.50 til 8.00                      

må eleverne være inde i klassen, hvis de kan overholde klassens regler for hvad man må og ikke må. Hvis der er elever, der ikke overholder reglerne, og derfor skal være ude, er det klasselærernes opgave at meddele eleven dette, og holde øje med om det overholdes.

Gårdvagten kan hjælpe til, hvis der står en seddel på døren om at xxxx har udeordning i perioden fra d.     til d.     .

 kl. 8.45 - 8.50

Skift mellem time og morgensang. Den lærer, der har eleverne i 1. lektion sørger for, at eleverne opholder sig roligt i klassen, indtil de skal bevæge sig op til morgensang. Dette kan gøres ved en mundtlig instruks, men om nødvendigt må læreren føre tilsynet med eleverne.

 kl. 9.35 - 10.00                     Her er året opdelt i to perioder

                                            I udeperioden fra 1. maj til 30. september, hvor klasselokalerne låses af

er der følgende muligheder:

·      Man må være ude

·      Man må være i kantinen